Statut Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego

tekst jednolity (aktualizacja: październik 2019 r.)

§ 1

Statut Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego

– tekst jednolity

 

 

 1. Nazwa, teren działalności, siedziba i charakter prawny

 

§ 1

Stowarzyszenie nosi nazwę Polskie Towarzystwo Diabetologiczne, w skrócie PTD i zwane jest w dalszej części niniejszego Statutu Towarzystwem.

 

§ 2

Terenem działalności Towarzystwa jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.

 

§ 3

1) Siedzibą Towarzystwa jest Łódź.

2) W miastach, w których znajduje się siedziba uczelni wyższej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. nr 164, poz. 1365 ze zm.) mogą zostać powołane oddziały regionalne Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego. Oddział regionalny może zostać powoływany przez Zarząd Główny Towarzystwa na podstawie pisemnego wniosku złożonego przez co najmniej 30 członków Towarzystwa.

3) Na wniosek Zarządu Głównego Walny Zjazd Członków Towarzystwa może powołać sekcje tematyczne. Organizacja i zakres działania Sekcji tematycznych określa Statut Towarzystwa w rozdziale VI oraz regulamin wewnętrzny Sekcji uchwalany przez zarząd Sekcji i akceptowany przez Zarząd Główny Towarzystwa.

 

§ 4

Towarzystwo jest stowarzyszeniem zarejestrowanym, działającym na podstawie obowiązujących przepisów Prawa o stowarzyszeniach, i z tego tytułu posiada osobowość prawną.

 

§ 5

Towarzystwo może być członkiem krajowych i zagranicznych stowarzyszeń o takich samych lub podobnych celach działania.

 

§ 6

1) Towarzystwo używa pieczęci podłużnej o treści: Polskie Towarzystwo Diabetologiczne.

2) Towarzystwo posiada własne godło zawierające inicjały PTD (wzór godła stanowi załącznik do Statutu).

3) Towarzystwo może posiadać odznakę członkowską, którą stanowi godło Towarzystwa.

 

§ 7

1) Towarzystwo opiera swoją działalność na pracy społecznej członków Towarzystwa.

2) Do pomocy w realizacji zadań Towarzystwa Zarząd Główny może utworzyć Sekretariat, a także zatrudniać pracowników i podmioty trzecie, ustalając dla nich odpowiednie wynagrodzenie.

3) Koszty działalności Sekretariatu oraz wynagrodzenie zatrudnionych pracowników oraz podmiotów trzecich pokrywa Towarzystwo.

 

 

 1. Cele i środki działania

 

§ 8

Celem Towarzystwa jest:

1) szerzenie zdobyczy współczesnej nauki wśród lekarzy oraz wśród innych członków zajmujących się diabetologią,

2) zachęcanie i wdrażanie swych członków do pracy naukowej,

3) współdziałanie w organizowaniu społecznej ochrony zdrowia i w rozwiązywaniu problemów dotyczących jej działalności,

4) współdziałanie w doskonaleniu zawodowym lekarzy,

5) reprezentowanie interesów zdrowotnych i opiekuńczych chorych na cukrzycę i podejmowanie starań o ich uwzględnienie wobec władz administracyjnych oraz przemysłu i innych.

 

§ 9

Dla osiągnięcia swych celów Towarzystwo:

1) organizuje posiedzenia i zjazdy naukowe,

2) prowadzi kursy i wykłady dla członków Towarzystwa i osób zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych zajmujących się ochroną zdrowia, w tym w szczególności dla pielęgniarek i dietetyków,

3) organizuje popularne wykłady publiczne w celu zaznajomienia społeczeństwa z zagadnieniami diabetologii mającymi znaczenie ogólne,

4) organizuje i prowadzi konkursy na naukowe opracowania zagadnień z zakresu diabetologii oraz przyznaje nagrody za wybitne prace,

5) podejmuje wszelkie inne prace zmierzające do podniesienia w Polsce poziomu wiedzy z zakresu diabetologii, współdziała w tym zakresie z władzami oraz towarzystwami i organizacjami naukowymi, społecznymi i zawodowymi,

6) prowadzi działalność wydawniczą poprzez publikowanie czasopism, książek i wszelkich innych wydawnictw o charakterze edukacyjnym,

7) uczestniczy w różnych formach kształcenia przed- i podyplomowego lekarzy i innych pracowników systemu ochrony zdrowia,

8) inicjuje, promuje i wspiera prace naukowo-badawcze z zakresu diabetologii i dziedzin pokrewnych, opracowuje i publikuje zalecenia kliniczne dotyczące postępowania z chorymi na cukrzycę,

9) wspiera finansowo prowadzenie badań naukowych w zakresie diabetologii.

 

 

 1. Członkowie, ich prawa i obowiązki

 

§ 10

Członkowie Towarzystwa dzielą się na:

1) członków zwyczajnych,

2) członków wspierających,

3) członków honorowych.

 

 

 

§ 11

1) Członkiem zwyczajnym Towarzystwa może być osoba, której przysługują uprawnienia lekarza lub pielęgniarki w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 5 grudnia 1996 roku o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. 2015r. poz. 464 ze zm.) oraz przepisów ustawy z dnia 15 lipca 2011 roku o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. nr 174, poz. 1039 ze zm.), a także inne osoby, których praca zawodowa jest związana bezpośrednio lub pośrednio z diabetologią.

2) Uzyskanie statusu członka zwyczajnego następuje po złożeniu przez kandydata deklaracji członkowskiej i opłaceniu składki w terminie nie późniejszym niż 14 dni od daty złożenia deklaracji. Dopuszcza się złożenie deklaracji członkowskiej zarówno w formie pisemnej, jak i w formie elektronicznej poprzez jej przesłanie na adres Towarzystwa. Wzór deklaracji członkowskiej wraz z oświadczeniem kandydata obejmującym jego zgodę na otrzymywanie od Towarzystwa korespondencji, w tym zawiadomień o terminach Walnych Zjazdów Członków Towarzystwa za pośrednictwem poczty elektronicznej zostanie ustalony przez Zarząd Główny Towarzystwa.

3) W przypadku niespełnienia warunków, o których mowa w ust. 1 powyżej, Zarząd Główny Towarzystwa może podjąć w terminie 30 dni od dnia złożenia deklaracji członkowskiej, uchwałę o odmowie przyjęcia w poczet członków Towarzystwa, której kopię przesyła na adres poczty elektronicznej wskazany w deklaracji członkowskiej. Osobie, której odmówiono członkostwa w wyniku uchwały Zarządu Głównego, przysługuje odwołanie do najbliższego Walnego Zjazdu Członków Towarzystwa. Odwołanie wnosi się w terminie 30 dni od daty doręczenia zawiadomienia o podjęciu uchwały o odmowie, za pośrednictwem Zarządu Głównego. Uchwała Walnego Zjazdu Członków Towarzystwa podjęta w wyniku wniesionego odwołania jest ostateczna. W przypadku ostatecznej odmowy członkostwa Zarząd Główny zwraca składkę uiszczoną przez osobę, której odmówiono członkostwa.

 

4) Uchwały o odmowie przyjęcia w poczet członków Towarzystwa mogą być podejmowane przez Zarząd Główny w drodze głosowania elektronicznego, o którym mowa w § 25 ust. 5 Statutu.

 

§ 12

 1. Członkowie zwyczajni i honorowi mają prawo do:

1) uczestniczenia w zgromadzeniach i zebraniach Towarzystwa z głosem stanowiącym oraz zgłaszania wniosków,

2) czynnego i biernego wyboru do władz Towarzystwa,

3) uczestniczenia czynnego w zjazdach naukowych i wszystkich innych spotkaniach urządzanych przez Towarzystwo,

4) korzystania z urządzeń oraz sprzętu będącego własnością Towarzystwa na warunkach określonych umową zawartą z Zarządem Głównym Towarzystwa,

5) noszenia odznaki Towarzystwa,

6) do pomocy Towarzystwa w zakresie wszystkich spraw objętych przedmiotem działalności Towarzystwa.

 

 1. Prawa wymienione w ust. 1 zostają zawieszone automatycznie, bez konieczności podejmowania jakichkolwiek czynności przez władze Towarzystwa w razie nieopłacania przez członka co najmniej jednej składki członkowskiej na zasadach określonych przez Walny Zjazd Członków Towarzystwa na podstawie § 13 pkt 3) Statutu.

 

§ 13

Członkowie zwyczajni mają obowiązek:

1) przestrzegać postanowień Statutu, Uchwał, Regulaminów i instrukcji władz Towarzystwa,

2) aktywnie współdziałać w realizacji celów statutowych Towarzystwa,

3) regularnie opłacać składki w wysokości uchwalonej przez Walny Zjazd Członków Towarzystwa i w terminie określonym przez Zarząd Główny Towarzystwa.

 

§ 14

1) Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna zainteresowana działalnością Towarzystwa, która zadeklarowała na jego rzecz pomoc finansową lub rzeczową. Osoba prawna działa w Towarzystwie przez swojego przedstawiciela. Podstawą nabycia członkostwa wspierającego jest umowa zawarta pomiędzy Towarzystwem i członkiem wspierającym, która określa między innymi zakres wsparcia na rzecz Towarzystwa, do udzielania którego zobowiązuje się przystępujący członek.

2) Członkom wspierającym i ich przedstawicielom przysługują prawa wymienione w § 12 ust. 1 pkt 3, 4 i 6 Statutu. Członkowie wspierający są obowiązani do opłacania składki w zadeklarowanej przez siebie wysokości, jak również do udzielania zadeklarowanego wsparcia na rzecz Towarzystwa. Członkowie wspierający nie posiadają biernego i czynnego prawa wyborczego. Mogą uczestniczyć w Walnym Zjeździe Członków Towarzystwa z głosem doradczym.

 

§ 15

1) Godność honorowego członka Towarzystwa nadawana jest obywatelom polskim i obywatelom obcym, którzy położyli szczególne zasługi na polu rozwoju nauk medycznych, a szczególnie diabetologii, na rzecz rozwoju Towarzystwa lub na rzecz współpracy z polską medycyną.

2) Godność honorowego członka Towarzystwa nadawana jest na wniosek Zarządu Głównego, przez Walny Zjazd Członków Towarzystwa.

3) Członkowie honorowi Towarzystwa są zwolnieni z obowiązku płacenia składek członkowskich.

4) Członkowie honorowi Towarzystwa mają prawo wolnego wstępu na wszystkie wydarzenia i projekty organizowane przez Towarzystwo.

 

§ 16

1) Członkostwo ustaje na skutek:

 1. wystąpienia na podstawie pisemnego oświadczenia złożonego przez członka do Zarządu Głównego, które to członkostwo ustaje z chwilą doręczenia oświadczenia Zarządowi Głównemu,
 2. uchwały o skreśleniu podjętej przez Zarząd Główny w przypadku zalegania przez członka z płatnością składek członkowskich, o których mowa w § 13 pkt 3 niniejszego Statutu za co najmniej dwa okresy płatności, przy czym nie muszą to być dwa kolejne okresy płatności, po uprzednim bezskutecznym, pisemnym wezwaniu do uregulowania zaległości w terminie nie krótszym niż 14 dni od daty wezwania. Jeżeli członek wyraził zgodę na otrzymywanie od Towarzystwa korespondencji pocztą elektroniczną, wezwanie, o którym mowa w niniejszym punkcie może być przesłane na podany przez niego adres poczty e-mail.
 3. wykluczenia uchwałą Walnego Zjazdu Członków Towarzystwa na wniosek Zarządu Głównego w przypadku podjęcia przez członka działań szkodzących Towarzystwu lub w wypadku popełnienia przez członka czynu niegodnego członka Towarzystwa.

2) Członek, którego członkostwo ustało wskutek nie opłacania składek członkowskich może być ponownie przyjęty do Towarzystwa na prawach nowo wstępującego członka, pod warunkiem uprzedniego uiszczenia zaległych składek za okres jego poprzedniego członkostwa.

3) Członkowi skreślonemu lub wykluczonemu w wyniku uchwały Zarządu Głównego przysługuje odwołanie do najbliższego Walnego Zjazdu Członków Towarzystwa. Skreślony lub wykluczony członek wnosi odwołanie w terminie 30 dni od daty doręczenia odpisu uchwały o skreśleniu lub wykluczeniu, za pośrednictwem Zarządu Głównego. Uchwała Walnego Zjazdu Członków Towarzystwa podjęta w wyniku wniesionego odwołania jest ostateczna.

 

 1. Władze Towarzystwa

 

§ 17

1) Władzami Towarzystwa są:

 1. Walny Zjazd Członków Towarzystwa,
 2. Zarząd Główny,
 3. Komisja Rewizyjna.

 

2) Kadencja Zarządu Głównego i Komisji Rewizyjnej trwa 4 lata, a kadencja Prezesa-Elekta – 2 lata.

 

§ 18

1) Najwyższą władzą Towarzystwa jest Walny Zjazd Członków Towarzystwa zwoływany przez Zarząd Główny.

2) Walny Zjazd Członków Towarzystwa może być zwyczajny bądź nadzwyczajny.

3) Zwyczajny Walny Zjazd Członków Towarzystwa odbywa się w terminie do końca czerwca każdego kolejnego roku kalendarzowego.

 

§ 19

Do kompetencji Walnego Zjazdu Członków Towarzystwa należy:

1) wybór przewodniczącego i sekretarza Walnego Zjazdu Członków Towarzystwa,

2) uchwalanie głównych kierunków działalności merytorycznej i finansowej Towarzystwa,

3) rozpatrywanie i zatwierdzanie rocznych sprawozdań finansowych oraz sprawozdań z działalności Zarządu Głównego i Komisji Rewizyjnej,

4) udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi Głównemu na wniosek Komisji Rewizyjnej,

5) wybór w głosowaniu tajnym i bezpośrednim Prezesa-Elekta, Zarządu Głównego i Komisji Rewizyjnej,

6) nadawania godności członka honorowego na wniosek Zarządu Głównego,

7) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu Głównego wykluczających i skreślających członków oraz od uchwał Zarządu Głównego o odmowie przyjęcia w poczet członków Towarzystwa, o której mowa w § 11 ust. 3 Statutu,

8) uchwalanie wysokości składek członkowskich,

9) podejmowanie uchwał w przedmiocie zmiany Statutu bądź rozwiązania się Towarzystwa,

10) powoływanie sekcji Towarzystwa.

 

§ 20

Walny Zjazd Członków Towarzystwa jest władny do podejmowania uchwał w pierwszym terminie przy obecności, co najmniej połowy osób uprawnionych do głosowania, w drugim terminie bez względu na ilość obecnych - zwykłą większością głosów. Dotyczy to również uchwał o zmianie Statutu i rozwiązania Towarzystwa. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Towarzystwa Walny Zjazd Członków Towarzystwa określi przeznaczenie majątku Towarzystwa.

 

§ 21

O terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad Walnego Zjazdu Zarząd Główny zawiadamia członków Towarzystwa, nie później niż na 30 dni przed planowanym terminem Walnego Zjazdu, za pomocą listów wysyłanych na adres zamieszkania lub siedziby członka lub poprzez pocztę elektroniczną na podany przez członka adres, jeżeli wyraził on zgodę na taki sposób doręczenia zawiadomień w deklaracji członkowskiej, o której mowa w § 11 Statutu.

 

§ 22

1) Nadzwyczajny Walny Zjazd Członków Towarzystwa może być zwołany przez Zarząd Główny z własnej inicjatywy, albo na pisemny wniosek Komisji Rewizyjnej lub na pisemny wniosek, co najmniej 30 członków Towarzystwa. Wniosek o zwołanie Zjazdu musi wskazywać listę spraw mających być przedmiotem Nadzwyczajnego Walnego Zjazdu.

 

2) Nadzwyczajny Walny Zjazd Członków Towarzystwa zostanie zwoływany przez Zarząd Główny w terminie nie późniejszym niż 3 miesiące od daty zgłoszenia wniosku, o którym mowa w ust. 1. Przedmiotem Nadzwyczajnego Walnego Zjazdu mogą być wyłącznie sprawy, dla których został zwołany.

 

§ 23

1) W skład Zarządu Głównego Towarzystwa wchodzą:

 1. Prezes,
 2. Prezes-Elekt,
 3. Poprzedni Prezes,
 4. 10 członków.

2) Wyboru Prezesa-Elekta dokonuje Walny Zjazd członków Towarzystwa dwa lata przed upływem kadencji urzędującego Prezesa z listy zgłoszonych kandydatów.

3) Prezesem-Elektem zostaje osoba, która otrzymała najwięcej głosów członków obecnych na Walnym Zjeździe Członków, z tym że nie mniej, niż 50% głosów + 1 głos. W przypadku, gdy żaden z kandydatów nie uzyska w pierwszym głosowaniu wymaganej większości głosów, w kolejnym głosowaniu poddaje się kandydatury dwóch osób, które otrzymały największą liczbę głosów w pierwszym głosowaniu. W takim przypadku Prezesem-Elektem zostanie ten kandydat, który uzyskał większą ilość głosów.

4) Dziesięciu członków Zarządu Głównego wybiera w głosowaniu Walny Zjazd Członków Towarzystwa z listy zgłoszonych kandydatów. Członkami Zarządu zostaje 10 osób, które uzyskały kolejno największą liczbę głosów.

5) Kandydatury na stanowisko Prezesa-Elekta, członków Zarządu Głównego i członków Komisji Rewizyjnej mogą zgłaszać, spośród członków Towarzystwa którym przysługuje bierne prawo wyborcze w Towarzystwie,

 1. ustępujący Zarząd Główny lub
 2. członkowie Towarzystwa składający wniosek z uzasadnieniem zawierającym kandydaturę lub kandydatury i podpisany przez co najmniej 30 członków Towarzystwa.

6) Kandydatury na Prezesa-Elekta powinny być zgłoszone na ręce urzędującego Prezesa w terminie nie późniejszym niż 30 dni, a na członków Zarządu Głównego i Komisji Rewizyjnej – nie później niż 12 godzin przed Walnym Zjazdem Członków Towarzystwa, w czasie którego mają odbyć się wybory.

7) Prezes-Elekt po upływie swojej kadencji zostaje automatycznie (bez dokonywania przez Walny Zjazd Członków Towarzystwa ponownego wyboru) Prezesem Zarządu Głównego Towarzystwa nowej kadencji.

8) Prezes Zarządu Głównego Towarzystwa po upływie swojej kadencji pozostaje nadal w składzie Zarządu Głównego Towarzystwa (bez dokonywania przez Walny Zjazd Członków Towarzystwa ponownego wyboru) nowej kadencji jako Poprzedni Prezes.

9) Zarząd Główny na swym pierwszym posiedzeniu wybiera spośród siebie Wiceprezesa, Sekretarza i Skarbnika.

10) Prezes Zarządu Głównego Towarzystwa może pełnić tę funkcję wyłącznie przez jedną kadencję. Osoba, która była Prezesem Towarzystwa może ponownie ubiegać się o funkcję Prezesa-Elekta, jednak nie wcześniej niż po upływie 6 lat od zakończenia swojej kadencji Prezesa.

11) Członkiem Zarządu Głównego Towarzystwa można być maksymalnie przez dwie kolejne kadencje. Osoba, która pełniła funkcję członka Zarządu Głównego przez dwie kolejne kadencje może ponownie ubiegać się o funkcję członka Zarządu Głównego, jednak nie wcześniej niż po upływie 4 lat od zakończenia swojej ostatniej kadencji członka Zarządu Głównego. Członek Zarządu Głównego Towarzystwa, który pozostawał w Zarządzie Głównym Towarzystwa przez dwie kolejne kadencje, nie sprawując w tym czasie funkcji Prezesa Zarządu Głównego ma prawo do ubiegania się o funkcję Prezesa-Elekta.

12) Członek Komisji Rewizyjnej nie może być jednocześnie członkiem Zarządu Głównego.

 

§ 24

Do kompetencji Zarządu Głównego należy:

1) reprezentowanie Towarzystwa na zewnątrz i działanie w jego imieniu,

2) kierowanie działalnością Towarzystwa zgodnie z postanowieniami Statutu, wytycznymi i uchwałami Walnego Zjazdu Członków Towarzystwa,

3) uchwalanie okresowych planów działalności merytorycznej budżetu,

4) zatwierdzanie bilansu,

5) współpraca z towarzystwami skupiającymi chorych na cukrzycę,

6) uchwalanie regulaminów wewnętrznych Towarzystwa,

7) przyjmowanie członków wspierających,

8) występowanie na Walnym Zjeździe Członków Towarzystwa z wnioskiem w przedmiocie nadania godności członka honorowego Towarzystwa,

9) podejmowanie uchwał o przystąpieniu do stowarzyszeń krajowych i zagranicznych,

10) ustalanie zasad udziału Towarzystwa w naukowych zjazdach krajowych i zagranicznych,

11) współpraca z Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego w zakresie podnoszenia kwalifikacji zawodowych członków Towarzystwa,

12) zarządzanie majątkiem i funduszami Towarzystwa,

13) podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu i obciążeniu majątku nieruchomego Towarzystwa,

14) wykonanie uchwał Walnego Zjazdu Członków Towarzystwa,

15) powoływanie zespołów roboczych do rozwiązywania aktualnych problemów diabetologicznych,

16) wnioskowanie do Walnego Zjazdu Członków o powołanie sekcji tematycznych Towarzystwa,

17) akceptowanie regulaminów sekcji tematycznych Towarzystwa,

18) zatwierdzanie miejsca i terminu zwyczajnego Walnego Zjazdu Członków Towarzystwa, zjazdu naukowego oraz problemów głównych tego zjazdu,

19) powoływanie Oddziałów Towarzystwa na wniosek grupy członków Towarzystwa, według zasad określonych w § 3 ust. 2,

20) powoływanie Komisji Nagród,

21) ustalanie terminów uiszczenia składek członkowskich

 

§ 25

1) Uchwały Zarządu Głównego zapadają zwykłą większością głosów przy obecności, co najmniej połowy członków, w tym Prezesa lub Wiceprezesa. W sytuacji równej liczby głosów rozstrzyga głos przewodniczącego zebrania.

2) Funkcję przewodniczącego zebrania Zarządu Głównego pełni Prezes lub w przypadku jego nieobecności, Wiceprezes.

3) Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na pół roku.

4) W posiedzeniu Zarządu Głównego mają prawo uczestniczyć zaproszone przez Zarząd osoby, w tym w szczególności: prezesi Oddziałów Towarzystwa, przewodniczący sekcji, grup roboczych, komisji problemowych oraz innych ciał powoływanych przez Zarząd Główny i Walny Zjazd Członków, a także Konsultant Krajowy ds. Diabetologii. Osoby te uczestniczą w posiedzeniu Zarządu z głosem doradczym.

5) Uchwały Zarządu Głównego mogą być podejmowane także bez konieczności odbywania posiedzenia, w drodze głosowania pisemnego. W takim przypadku głosowanie przeprowadza się w drodze korespondencji elektronicznej, którą zarządza Prezes lub Wiceprezes Zarządu Głównego. Uchwała w tym trybie zostanie podjęta, jeżeli spełniony został warunek, o którym mowa w ust. 1 powyżej, a ponadto w głosowaniu musi wziąć udział co najmniej połowa członków Zarządu Głównego, w tym Prezes lub Wiceprezes. Każdy z członków Zarządu Głównego może wnieść sprzeciw, co do takiej formy głosowania przed zakończeniem głosowania. W takim przypadku uchwała nie zostanie podjęta w tej formie, zaś Zarząd Główny podejmie decyzję w głosowanej sprawie na swoim najbliższym posiedzeniu.

 

§ 26

1) Mandat członka Zarządu Głównego wygasa z chwilą:

 1. złożenia Zarządowi Głównemu pisemnego oświadczenia o rezygnacji,
 2. upływu kadencji,
 3. utraty członkostwa w Towarzystwie,
 4. śmierci.

2) W przypadku wygaśnięcia mandatów członków Zarządu Głównego pochodzących z wyboru przed upływem kadencji, Zarząd Główny ma prawo powołać w drodze uchwały (dokooptować) nowych członków, z tym że liczba osób dokooptowanych nie może przekraczać 1/4 liczby członków pochodzących z wyboru.

3) W wypadku wygaśnięcia przed upływem kadencji mandatu Prezesa Zarządu Głównego jego obowiązki przejmuje Wiceprezes, który będzie pełnił funkcję Prezesa do czasu zakończenia kadencji Zarządu Głównego. W takim przypadku Zarząd Główny niezwłocznie wybierze ze swojego grona nowego Wiceprezesa oraz powoła nowego członka Zarządu Głównego w trybie określonym w pkt. 1, chyba że ustępujący Prezes pozostanie w składzie Zarządu Głównego jako jego członek.

 

§ 27

Prezes, Prezes-Elekt, Poprzedni Prezes oraz Wiceprezes, Sekretarz i Skarbnik tworzą Prezydium Zarządu Głównego Towarzystwa.

 

§ 28

1) Prezydium Zarządu Głównego kieruje działalnością Towarzystwa w okresach między posiedzeniami Zarządu Głównego zgodnie z regulaminem uchwalonym przez Zarząd Główny.

2) Posiedzenia Prezydium odbywają się w miarę potrzeby.

 

§ 29

1) Komisja Rewizyjna składa się z trzech do pięciu osób.

2) Członków Komisji Rewizyjnej wybiera Walny Zjazd z listy kandydatów zgłoszonych przez członków Towarzystwa; członkami Komisji Rewizyjnej zostają osoby (3-5), które uzyskały największą liczbę głosów. Liczbę członków Komisji Rewizyjnej w danej kadencji uchwala Walny Zjazd. Członek Komisji Rewizyjnej może pełnić funkcję nie dłużej niż przez dwie kolejne kadencje.

3) Członkowie Komisji Rewizyjnej wybierają spośród siebie Przewodniczącego i jego Zastępcę.

4) Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy jej członków, w tym Przewodniczącego Komisji lub jego Zastępcy. W przypadku równej liczby głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego zebrania, którego funkcję pełni Przewodniczący Komisji lub jego Zastępca

5) Mandat członka Komisji Rewizyjnej wygasa z chwilą:

 1. złożenia Zarządowi Głównemu pisemnego oświadczenia o rezygnacji,
 2. upływu kadencji,
 3. utraty członkostwa zwyczajnego lub honorowego,
 4. śmierci członka Komisji.

6) W przypadku wygaśnięcia mandatu członka Komisji Rewizyjnej przed upływem kadencji jej członkowie mają prawo powołać (dokooptować) nowych członków, z tym że liczba osób dokooptowanych nie może przekraczać ½ liczby członków pochodzących z wyboru.

7) W przypadku wygaśnięcia przed upływem kadencji mandatu Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej jego obowiązki przejmuje Zastępca, który będzie pełnił tę funkcję do czasu zakończenia kadencji Komisji Rewizyjnej. W takim przypadku Komisja Rewizyjna niezwłocznie wybiera nowego Zastępcę Przewodniczącego oraz nowego członka Komisji Rewizyjnej w trybie określonym w ust. 6.

 

§ 30

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

1) przeprowadzanie raz w roku kontroli całokształtu działalności Towarzystwa ze szczególnym uwzględnieniem działalności finansowej pod względem celowości, rzetelności i gospodarności,

2) występowanie do Zarządu Głównego z wnioskami wynikającymi z ustaleń kontroli i żądanie wyjaśnień,

3) występowanie z wnioskiem w przedmiocie zwołania nadzwyczajnego Walnego Zjazdu Członków Towarzystwa,

4) występowanie na Walnym Zjeździe Członków Towarzystwa z wnioskiem w sprawie absolutorium dla ustępującego Zarządu,

5) Komisja Rewizyjna kontroluje wykonanie przez Zarząd Główny uchwał i zaleceń Walnego Zjazdu członków Towarzystwa.

6) Przewodniczący Komisji Rewizyjnej lub wyznaczony przez niego członek Komisji ma prawo uczestnictwa z głosem doradczym w posiedzeniach władz Towarzystwa.

 

§ 31

Szczegółowy tryb działania Komisji Rewizyjnej określa jej regulamin.

 

 1. Oddziały Towarzystwa

 

§ 32

1) Regionalne Oddziały Towarzystwa mogą być tworzone z inicjatywy środowiska i chęci aktywnego działania co najmniej 30 członków Towarzystwa, z uwzględnieniem warunków o których mowa w § 3 ust. 2 Statutu.

2) Warunkiem powstania Oddziału jest pisemny wniosek skierowany do Zarządu Głównego ze wskazaniem obszaru działania Oddziału oraz uchwała Zarządu Głównego powołująca Oddział Towarzystwa.

3) Oddziały podlegają Zarządowi Głównemu Towarzystwa.

4) W wypadku powstania Oddziału, połowa składek członkowskich członków tego oddziału przeznaczona jest na jego działalność.

 

§ 33

Władzami Oddziału Towarzystwa są:

1) Walne Zebranie członków Oddziału,

2) Zarząd Oddziału,

3) Komisja Rewizyjna Oddziału.

 

§ 34

1) Walne Zebranie członków Oddziału jest najwyższą władzą Oddziału Towarzystwa i jest zwoływane co najmniej raz na 4 lata przez Zarząd Oddziału lub Zarząd Główny, do 31 marca danego roku przed planowanym terminem Walnego Zjazdu Towarzystwa. O terminie i porządku obrad Walnego Zebrania członków Oddziału Zarząd Oddziału lub zawiadamia członków nie później niż na 30 dni przed planowanym terminem Walnego Zebrania, za pomocą listów wysyłanych na adres zamieszkania lub siedziby członka lub poprzez pocztę elektroniczną na podany przez członka adres, jeżeli uprzednio wyraził on zgodę na taki sposób doręczenia w deklaracji członkowskiej, o której mowa w § 11 Statutu.

2) Do kompetencji Walnego Zebrania członków Oddziału należy:

 1. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności Zarządu Oddziału,
 2. rozpatrywanie sprawozdań i wniosków Komisji Rewizyjnej i udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi Oddziału,
 3. uchwalanie programu działalności Oddziału z uwzględnieniem uchwał Walnego Zjazdu oraz możliwości finansowych Oddziału,
 4. wybór władz Oddziału.

 

§ 35

1) Organem reprezentującym i kierującym działalnością Oddziału jest Zarząd Oddziału składający się z czterech do sześciu członków, w tym przewodniczącego, wiceprzewodniczącego, sekretarza i skarbnika. W przypadku ustąpienia z pełnionej funkcji członków Zarządu pochodzących z wyboru, Zarząd może dokooptować nowych członków spośród członków Oddziału. Zarząd Oddziału jest zobowiązany niezwłocznie poinformować Zarząd Główny Towarzystwa o zmianach w swoim składzie.

2) Do Zarządu Oddziału należy wykonywanie wiążących Oddział uchwał władz Towarzystwa. W szczególności Zarząd Oddziału realizuje zadania określone przez Walne Zebranie członków Oddziału, kieruje bieżącą działalnością Oddziału, przyjmuje deklaracje członkowskie, zwołuje i organizuje zebrania członków Oddziału, opracowuje i realizuje roczne plany pracy i plany finansowe Oddziału oraz gospodaruje majątkiem pozostawionym do dyspozycji Oddziału przez Zarząd Główny Towarzystwa.

 

§ 36

1) W terminie wyznaczonym przez Zarząd Główny Towarzystwa Zarząd Oddziału składa roczne sprawozdanie z działalności Oddziału wraz ze sprawozdaniem finansowym oraz plan pracy i plan finansowy na rok następny. Zarząd Główny ma prawo wnoszenia poprawek do przedstawionego planu pracy oraz planu finansowego Oddziału.

2) Sprawy wykraczające poza zakres działania Zarządu Oddziału oraz sprawy o szczególnym znaczeniu dla Towarzystwa Zarząd Oddziału wnosi pod obrady Zarządu Głównego Towarzystwa.

 

§ 37

1) Komisja Rewizyjna Oddziału składa się z przewodniczącego i dwóch członków.

2) Do kompetencji Komisji Rewizyjnej Oddziału należy:

 1. przeprowadzenie corocznej kontroli działalności merytorycznej i finansowej Oddziału,
 2. przeprowadzanie corocznej kontroli opłacania składek członkowskich przez członków Oddziału,
 3. coroczne składanie Walnemu Zebraniu członków Oddziału sprawozdań ze swej działalności,
 4. zgłaszanie Walnemu Zebraniu członków Oddziału wniosku o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi Oddziału.

 

§ 38

1) Oddział może być rozwiązany w następujących wypadkach:

 1. spadku liczby członków poniżej 20,
 2. wniosku Walnego Zebrania członków Oddziału skierowanego do Zarządu Głównego o rozwiązanie Oddziału, w formie uchwały podjętej zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków Oddziału,
 3. braku uzasadnienia organizacyjnego lub statutowego do dalszego istnienia Oddziału.

2) Decyzję o rozwiązaniu Oddziału podejmuje w formie uchwały Zarząd Główny. W wypadkach, o których mowa w pkt. 1)a. i 1)c. uchwała jest podejmowana po wysłuchaniu opinii Komisji Rewizyjnej Oddziału.

§ 39

Postanowienia Statutu dotyczące wyboru władz, uzupełnienia składu oraz sposobu podejmowania uchwał stosuje się odpowiednio do Oddziałów Towarzystwa. Do Oddziału Towarzystwa nie stosuje się § 23 pkt 10 i 11.

 

 1. Sekcje Towarzystwa

 

§ 40

1) Sekcje Towarzystwa skupiają członków Towarzystwa zainteresowanych poszczególnymi działami diabetologii w celu realizacji działalności statutowej Towarzystwa.

2) Sekcje są powoływane przez Walny Zjazd Członków Towarzystwa na wniosek Zarządu Głównego.

3) Organami Sekcji są:

 1. Walne Zgromadzenie członków Sekcji,
 2. Zarząd Sekcji.

 

§ 41

1) Walne Zgromadzenie członków Sekcji może być zwyczajne lub nadzwyczajne. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwoływane jest raz na 4 lata. Walne Zgromadzenie może być zwołane przez Zarząd Sekcji lub przez Zarząd Główny. Uchwały Walnego Zgromadzenia podejmowane są zwykłą większością głosów.

2) W skład Zarządu Sekcji wchodzi przewodniczący, wiceprzewodniczący i sekretarz. Wybory Zarządu Sekcji odbywają się w ciągu 6 miesięcy od daty jej powołania. Zarząd Sekcji jest powoływany przez Walne Zgromadzenie, a jego kadencja trwa 4 lata. Przewodniczący Sekcji może pełnić funkcję nie dłużej niż przez dwie kolejne kadencje. Zasada ta nie obejmuje innych członków Zarządu Sekcji. Ustępujący Przewodniczący Sekcji pozostaje w składzie Zarządu Sekcji przez jedną kadencję.

 

§ 42

Przewodniczący Sekcji wraz ze Skarbnikiem Sekcji z upoważnienia Prezesa i Skarbnika Zarządu Towarzystwa dysponują środkami finansowymi Towarzystwa związanymi z działalnością Sekcji. Szczegółowy sposób dysponowania środkami Sekcji określa odrębna umowa zawarta pomiędzy Zarządem Głównym Towarzystwa i Zarządem Sekcji.

 

§ 43

Przewodniczący Sekcji przedstawia Zarządowi Głównemu Towarzystwa w terminie do 31 marca każdego roku sprawozdanie z działalności Sekcji.

 

 1. Komisja Nagród

 

§ 44

Komisja Nagród składa się z przewodniczącego i 2-4 członków wybranych przez Zarząd Główny Towarzystwa. Przewodniczący Komisji Nagród wybrany zostaje spośród członków Zarządu Głównego Towarzystwa na jego pierwszym posiedzeniu.

 

§ 45

Kadencja Komisji Nagród biegnie równolegle do kadencji Zarządu Towarzystwa, z wyboru którego pochodzi Komisja i upływa wraz z zakończeniem kadencji danego Zarządu.

 

§ 46

Zadaniem Komisji Nagród jest zapoznanie się z nowymi pracami naukowymi lub organizacyjnymi, ich ocena i wnioskowanie do Zarządu Głównego Towarzystwa o przyznanie nagród, zgodnie z regulaminem działania Komisji, opracowanym przez Komisję i zatwierdzonym przez Zarząd Główny Towarzystwa. Zarząd Główny ma prawo nanoszenia zmian i poprawek do regulaminu działania Komisji.

 

 1. Majątek i fundusze Towarzystwa

 

§ 47

1) Majątek Towarzystwa stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze. Majątek ten służy wyłącznie do realizacji statutowych celów Towarzystwa.

2) Majątek Towarzystwa powstaje z następujących źródeł:

 1. składek członkowskich,
 2. dotacji, darowizn, spadków i zapisów,
 3. dochodów z własnej działalności gospodarczej i organizowanych odpłatnie projektów,
 4. świadczeń sponsorów,
 5. dochodów z majątku Towarzystwa,
 6. ofiarności publicznej.

 

§ 48

1) Towarzystwo może przyjąć spadek wyłącznie z dobrodziejstwem inwentarza.

2) Towarzystwo może prowadzić działalność gospodarczą, z tym, że cały dochód z tej działalności jest przeznaczony na realizację celów statutowych Towarzystwa.

 

§ 49

Szczegółowe zasady gospodarki finansowej Towarzystwa, Oddziałów Regionalnych i innych wewnętrznych jednostek organizacyjnych Towarzystwa ustala, zgodnie z obowiązującymi przepisami, Zarząd Główny.

 

§ 50

Dla ważności oświadczeń dotyczących praw i zobowiązań majątkowych Towarzystwa wymagane są podpisy: Prezesa Zarządu Głównego Towarzystwa oraz Skarbnika lub Sekretarza Zarządu. Do reprezentacji Towarzystwa i podpisywania pism o charakterze niemajątkowym uprawnieni są Prezes lub Wiceprezes. Zarządy Oddziałów działają w ramach pełnomocnictwa udzielonego przez Zarząd Główny Towarzystwa.

Załącznik: wzór godła Towarzystwa.

W imieniu Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego

Dorota Zozulińska-Ziółkiewicz

Maciej Małecki

Aleksandra Araszkiewicz

Katarzyna Cypryk

Grzegorz Dzida

Wojciech Fendler

Janusz Gumprecht

Tomasz Klupa

Irina Kowalska

Małgorzata Myśliwiec

Agnieszka Szadkowska

Agnieszka Szypowska

Pobierz Statut:

 Statut_2019 [386,84 kB]