I. Postanowienia ogólne.

 1. Polskie Towarzystwo Diabetologiczne (dalej: PTD) ma na celu wspieranie członków PTD w zdobywaniu i poszerzaniu wiedzy naukowej oraz umiejętności klinicznych z zakresu diabetologii, także poprzez nawiązywanie współpracy z wiodącymi zagranicznymi ośrodkami klinicznymi na terenie Europy.
 1. Niniejszy Regulamin określa zasady przyznawania przez PTD grantów (dalej: Granty) na pokrycie kosztów transportu oraz pobytu członków PTD w wybranym przez wnioskodawcę zagranicznym klinicznym ośrodku diabetologicznym na terenie Europy.
 2. Organizatorem Konkursu jest Polskie Towarzystwo Diabetologiczne z siedzibą w Łodzi, ul. Polskich Kolei Państwowych 6, NIP 957-06-60-092, wpisane do rejestru stowarzyszeń Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000033162, w którego imieniu działa Zarząd Główny.
 3. Treść niniejszego regulaminu (dalej: Regulamin) jest dostępna dla wszystkich członków PTD na stronie internetowej www.ptdiab.pl.
 4. Zgłoszenie wniosku o przyznanie Grantu oznacza bezwarunkową zgodę wnioskodawcy na zastosowanie wszystkich postanowień niniejszego Regulaminu oraz na opublikowanie imienia, nazwiska oraz miejsca pracy uczestnika konkursu w materiałach PTD, w tym także na stronie internetowej.
 5. Maksymalna całościowa kwota jednego Grantu wyjazdowego to 15 000 zł. Grant nie może zostać przeznaczony na sfinansowanie stażu trwającego dłużej niż 14 dni.
 6. Przyjmowanie wniosków o przyznanie Grantu odbywa się w sposób ciągły, przy czym Zarząd Główny PTD może w każdej chwili zdecydować o likwidacji lub zawieszeniu programu grantowego.

II. Warunki oraz procedura ubiegania się o Grant wyjazdowy na zagraniczny staż kliniczny.

 

 1. O grant wyjazdowy PTD na zagraniczny staż kliniczny może ubiegać się osoba, która spełnia łącznie następujące warunki:
  1. jest członkiem PTD i nie zalega z zapłatą składki członkowskiej w PTD,
  2. jest lekarzem posiadającymi prawo wykonywania zawodu oraz specjalizację z diabetologii lub jest w trakcie jej realizacji,
  3. nadesłała kompletne zgłoszenie zawierające:
   1. wniosek o przydzielenie Grantu oraz kwestionariusz zawierający dane osobowe obejmujące imię, nazwisko, miejsce zamieszkania, miejsce zatrudnienia, numer rachunku bankowego, na który mają zostać przekazane środki z tytułu Grantu,
   2. życiorys,
   3. kopię (skan) dokumentu potwierdzającego prawo wnioskodawcy do wykonywania zawodu oraz dyplomu specjalizacji z diabetologii lub dokumenty poświadczające jej otwarcie,
   4. oświadczenie wnioskodawcy o braku zaległości w opłaceniu składki członkowskiej w PTD oraz informacja o dacie zapłaty składki za bieżący rok kalendarzowy oraz informacją o przynależności do Oddziału PTD,
   5. zaproszenie (Letter of Support) od kierownika ośrodka diabetologicznego, w którym wnioskodawca chce odbywać staż,
   6. opis celu który ma zostać zrealizowany w wyniku Grantu wyjazdowego oraz ramowy program stażu,
   7. spis publikacji, których autorem lub współautorem jest wnioskodawca,
   8. kosztorys wyjazdu obejmujący szacowany koszt podróży, noclegów, wyżywienia itp.,
   9. oświadczenie wnioskodawcy o akceptacji treści niniejszego Regulaminu,
   10. zgodę wnioskodawcy na przetwarzanie danych osobowych w celach związanych z realizacją procedur przyznania Grantu, o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przekazanych dla potrzeb przyznania i rozliczenia grantu wyjazdowego na zagraniczny staż klinicznych, a w razie otrzymania grantu na publikację mojego imienia i nazwiska, stopnia naukowego oraz miejsca pracy na stronie www.ptdiab.pl”.
 2. Kompletne zgłoszenie, obejmujące dokumenty wymienione w pkt. II.1 a)–j), należy przesłać na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
 3. W ciągu 30 dni od otrzymania zgłoszenia Zarząd Główny PTD podejmie decyzję o przyznaniu Grantu i jego wysokości w formie uchwały. Oceny formalnej i merytorycznej wniosku i jego przedstawienia ZG PTD dokona Komisja Nagród.
 4. O przyznaniu Grantu wnioskodawca zostanie powiadomiony drogą elektroniczną w ciągu 3 dni od podjęcia decyzji przez Zarząd Główny.
 5. Grant może zostać przeznaczony wyłącznie, jako wsparcie działań edukacyjnych i naukowych, co oznacza możliwość pokrycia kosztów związanych z udziałem w międzynarodowym stażu. Grant nie może zostać wykorzystany na sfinansowanie rozrywek (takich jak np. wycieczki, czas wolny, spotkania towarzyskie).
 6. Osoba, której przyznano Grant pokrywa koszty udziału w stażu z własnych środków, a następnie otrzymuje zwrot poniesionych kosztów na zasadach określonych w pkt 7 poniżej.
 7. W terminie miesiąca od zakończenia stażu osoba, która otrzymała Grant, przedstawia pisemne sprawozdanie merytoryczne i rozliczenie Grantu, obejmujące oryginały faktur, paragonów, rachunków lub potwierdzeń wpłat, z których wynika, że zostały poniesione przez beneficjenta Grantu, przesyłając je na adres: Polskie Towarzystwo Diabetologiczne ul. Polskich Kolei Państwowych 6, 92-402 Łódź. Niezłożenie w terminie rozliczenia ze stażu finansowanego z przyznanego Grantu wraz ze sprawozdaniem merytorycznym jest jednoznaczne z rezygnacji z Grantu i zwalnia PTD ze zwrotu poniesionych przez beneficjenta kosztów. W takiej sytuacji beneficjentowi grantu nie przysługują żadne roszczenia względem PTD. Nieterminowe rozliczenie Grantu uniemożliwia ponowne ubieganie się o Grant w przez kolejne 2 lata. PTD przesyła środki z grantu na rachunek beneficjenta w terminie 30 dni od dnia przesłania kompletnego rozliczenia grantu. Za datę spełnienia świadczenia uznaje się datę obciążenia rachunku bankowego PTD.
 8. Osoby, którym zostanie przyznany grant, po zakończeniu roku kalendarzowego otrzymają deklarację podatkową PIT dotyczącą całości sumy otrzymanego grantu, gdyż podlega ono ogólnym zasadom opodatkowania.
 9. Informacje o przyznaniu grantu wyjazdowego PTD zostaną ogłoszone na stronie internetowej www.ptdiab.pl.

III. Ochrona danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych osób ubiegających się o grant na zagraniczny staż kliniczny jest PTD.
 2. Dane osobowe osób ubiegających się o grant będą przetwarzane w celu podjęcia decyzji o przyznaniu grantu i jego rozliczeniu.
 3. Odbiorcą danych osobowych osób ubiegających się o grant będą podmiot, któremu powierzono obsługę księgową PTD, podmiot, któremu powierzono obsługę biurową PTD, użytkownicy strony internetowej www.ptdiab.pl, organy skarbowe.
 4. Dane osobowe osób ubiegających się o grant będą przechowywane przez okres do podjęcia decyzji o przyznaniu grantu, a w razie jego przyznania - dodatkowo przez 5 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym przyznany został grant.
 5. Osobom ubiegającym się o grant przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo do żądania poprawienia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania tych danych, prawo do przenoszenia danych.
 6. Osoba ubiegająca się o grany może w dowolnym momencie cofnąć udzieloną zgodę na przetwarzanie jej danych osobowych, co pozostanie jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych przed rozstrzygnięciem wniosku grantowego jest równoznaczne z rezygnacją z ubiegania się o grant.
 7. Osoba ubiegająca się o grant ma prawo wniesienia skargi do organu nadzoru, jeśli uzna, iż przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy.
 8. Podanie przez osobę ubiegającą się o grant danych osobowych jest dobrowolne, przy czym niepodanie danych osobowych uniemożliwia rozstrzygnięcie wniosku o przyznanie grantu.

 

IV. Postanowienia końcowe

 1. PTD zastrzega sobie prawo zmiany postanowień niniejszego Regulaminu w przypadku zmian przepisów prawnych lub innych istotnych zdarzeń mających wpływ na zasady finansowania wyjazdów na międzynarodowe zjazdy naukowe.
 2. Konkurs nie podlega przepisom ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 471).
 3. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego.