I. Postanowienia ogólne

 1. Polskie Towarzystwo Diabetologiczne wspierając i promując na forum międzynarodowym działalność naukową członków PTD będących autorami prac z zakresu diabetologii przyznaje granty umożliwiające im udział w międzynarodowych zjazdach i konferencjach – EASD, ADA, ISPAD.
 1. Niniejszy Regulamin określa zasady przyznawania przez PTD grantów na dofinansowanie udziału w międzynarodowych zjazdach i konferencjach diabetologicznych- EASD, ADA, ISPAD dalej zwanych „grantami wyjazdowymi PTD” dla naukowców będących członkami PTD.
 2. Organizatorem Konkursu jest Polskie Towarzystwo Diabetologiczne z siedzibą w Łodzi, ul. Polskich Kolei Państwowych, NIP 957-06-60-092, wpisane do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000033162, zwane dalej PTD, w imieniu którego działa Zarząd Główny.
 3. Treść niniejszego Regulaminu jest dostępna dla wszystkich członków PTD na stronie internetowej www.ptdiab.pl .
 4. Zgłoszenie wniosku o przyznanie grantu oznacza bezwarunkową zgodę wnioskodawcy na zastosowanie wszystkich postanowień niniejszego Regulaminu oraz na opublikowanie imienia, nazwiska oraz miejsca pracy uczestnika konkursu w materiałach PTD, w tym także na stronie internetowej.
 5. Wysokość każdego grantu wyjazdowego określa Zarząd Główny PTD, uwzględniając koszty związane z udziałem w danym zjeździe lub konferencji, z tym zastrzeżeniem, że kwota grantu w żadnym wypadku nie może przekroczyć 5.000 zł w przypadku zjazdów/konferencji europejskich i kwoty 8.000,00 zł w przypadku zjazdów/konferencji pozaeuropejskich. Koszty udziału w zjeździe lub konferencji ponad kwoty wymienione w poprzednim zdaniu uczestnik pokrywa z własnych środków.

II. Warunki ubiegania się o grant wyjazdowy PTD

 1. O grant wyjazdowy PTD mogą ubiegać się osoby, które:
  1. są członkami PTD i posiadają opłacone składki,
  2. są autorami przedstawiającymi pracę swojego autorstwa lub współautorstwa, przyjętą do prezentacji ustnej lub plakatowej na odbywającym się w kraju lub zagranicą międzynarodowym zjeździe lub konferencji diabetologicznej organizowanej przez EASD, ADA, ISPAD, grup naukowych lub roboczych tych towarzystw, przy czym grant wyjazdowy może być przyznany tylko osobie prezentującej pracę podczas zjazdu/konferencji.
  3. są w wieku do 40 lat do ostatniego dnia miesiąca, w którym odbywa się dany zjazd lub konferencja.
  4. nadesłali kompletne zgłoszenie o przyznanie grantu (p. pkt. III.1).
 2. Jeżeli przemawiają za tym szczególne okoliczności, Zarząd Główny PTD może podjąć decyzję o przyznaniu grantu wyjazdowego na międzynarodową konferencję inną niż wymieniona w ust. 1, pkt 2 powyżej.

 

III. Zasady ubiegania się o grant wyjazdowy PTD

 1. Zgłoszenie osoby ubiegającej się o grant powinno zawierać:
  1. wniosek o przydzielenie grantu wraz z określeniem wnioskowanej kwoty oraz kwestionariusz z wszystkimi danymi osobowymi (imię, nazwisko, datę urodzenia, miejsce zamieszkania, miejsce zatrudnienia, numer rachunku bankowego, na który miałby zostać przekazany grant),
  2. oświadczenie o opłaceniu składek PTD wraz z informacją o przynależności do Oddziału PTD,
  3. streszczenie przyjętej do prezentacji pracy wraz z decyzją organizatora zjazdu o jej przyjęciu do prezentacji,
  4. informację o kosztach uczestnictwa w danym zjeździe lub konferencji (opłata rejestracyjna, szacowany koszt podróży, noclegów itp.),
  5. oświadczenie o akceptacji treści niniejszego Regulaminu,
  6. zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach związanych z realizacją procedur przyznania grantu: „ Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przekazanych dla potrzeb przyznania i rozliczenia grantu wyjazdowego, a w razie otrzymania grantu na publikację mojego imienia i nazwiska, stopnia naukowego oraz miejsca pracy na stronie www.ptdiab.pl”.
  7. Oświadczenie do celów Urzędu Skarbowego, dostępne do pobrania na stronie www.ptdiab.pl .
 2. Kompletne zgłoszenie, obejmujące dokumenty wymienione w pkt. III.1 a)-g), należy przesłać na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Zgłoszenie niekompletne nie będzie rozpatrywane przez PTD. PTD nie ma obowiązku wzywania wnioskodawcy do uzupełnienia braków zgłoszenia.
 3. W ciągu 30 dni od otrzymania zgłoszenia Zarząd Główny PTD, uwzględniając rekomendację Komisji Nagród, podejmie decyzje o przyznaniu grantu i jego wysokości w formie uchwały. W tym terminie Zarząd Główny PTD jest uprawniony zwrócić się do wnioskodawcy o dodatkowe wyjaśnienia lub udzielenie odpowiedzi na pytania Zarządu Głównego lub Komisji Nagród.
 4. O przyznaniu grantu wnioskodawca zostanie powiadomiony drogą elektroniczną na adres, z którego przesłał zgłoszenie w ciągu 3 dni od podjęcia decyzji przez Zarząd Główny.
 5. Grant może zostać przeznaczony wyłącznie, jako wsparcie działań edukacyjnych i naukowych, co oznacza możliwość pokrycia kosztów związanych z udziałem w międzynarodowym zjeździe lub konferencji, Grant wyjazdowy nie może zostać wykorzystany na sfinansowanie rozrywek (takich jak np. wycieczki, czas wolny, spotkania towarzyskie).
 6. Osoba, której przyznano grant wyjazdowy, pokrywa koszty udziału w zjeździe lub konferencji z własnych środków, a następnie otrzymuje zwrot poniesionych kosztów na zasadach określonych w pkt 7 poniżej. Nie przewiduje się wypłaty zaliczek.
 7. W terminie miesiąca od zakończenia zjazdu lub konferencji osoba, która otrzymała grant wyjazdowy, przedstawia rozliczenie grantu, obejmujące oryginały faktur, paragonów, rachunków lub potwierdzeń wpłat, z których wynika, że zostały poniesione przez beneficjenta grantu, przesyłając je na adres: Polskie Towarzystwo Diabetologiczne ul. Polskich Kolei Państwowych 6, 92-402 Łódź. Do rozliczenia należy załączyć sprawozdanie merytoryczne z udziału w zjeździe lub konferencji Niezłożenie w terminie rozliczenia z wyjazdu finansowanego z przyznanego grantu wraz ze sprawozdaniem merytorycznym jest jednoznaczne z rezygnacji z grantu i zwalnia PTD ze zwrotu poniesionych przez uczestnika zjazdu lub konferencji kosztów. W takiej sytuacji beneficjentowi grantu nie przysługują żadne roszczenia względem PTD. Nieterminowe rozliczenie grantu uniemożliwia ponowne ubieganie się o grant w przez kolejne 2 lata. PTD przesyła środki z grantu na rachunek beneficjenta w terminie 30 dni od dnia przesłania kompletnego rozliczenia grantu. Za datę spełnienia świadczenia uznaje się datę obciążenia rachunku bankowego PTD.
 8. Osoby, którym zostanie przyznany grant, po zakończeniu roku kalendarzowego otrzymają deklarację podatkową PIT dotyczącą całości sumy otrzymanego grantu, gdyż podlega ono ogólnym zasadom opodatkowania.
 9. Informacje o przyznaniu grantu wyjazdowego PTD zostaną ogłoszone na stronie internetowej www.ptadiab.pl.
 10. W przypadku, gdy udział w międzynarodowym zjeździe lub konferencji finansowany jest z grantu wyjazdowego PTD, nie ma możliwości pokrycia jego kosztów z innego źródła finansowania PTD, w szczególności z grantu naukowego PTD.

 

IV. Ochrona danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych osób ubiegających się o grant jest PTD.
 2. Dane osobowe osób ubiegających się o grant będą przetwarzane w celu podjęcia decyzji o przyznaniu grantu i jego rozliczeniu.
 3. Odbiorcą danych osobowych osób ubiegających się o grant będą podmiot, któremu powierzono obsługę księgową PTD, podmiot, któremu powierzono obsługę biurową PTD, użytkownicy strony internetowej www.ptdiab.pl, organy skarbowe.
 4. Dane osobowe osób ubiegających się o grant będą przechowywane przez okres do podjęcia decyzji o przyznaniu grantu, a w razie jego przyznania - dodatkowo przez 5 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym przyznany został grant.
 5. Osobom ubiegającym się o grant przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo do żądania poprawienia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania tych danych, prawo do przenoszenia danych.
 6. Osoba ubiegająca się o grany może w dowolnym momencie cofnąć udzieloną zgodę na przetwarzanie jej danych osobowych, co pozostanie jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych przed rozstrzygnięciem wniosku grantowego jest równoznaczne z rezygnacją z ubiegania się o grant.
 7. Osoba ubiegająca się o grant ma prawo wniesienia skargi do organu nadzoru, jeśli uzna, iż przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy.
 8. Podanie przez osobę ubiegającą się o grant danych osobowych jest dobrowolne, przy czym niepodanie danych osobowych uniemożliwia rozstrzygnięcie wniosku o przyznanie grantu..
 9. Dane osobowe osób ubiegający się o grant będą przetwarzane częściowo w sposób zautomatyzowany – w systemach informatycznych PTD.

 

V. Postanowienia końcowe

 1. PTD zastrzega sobie prawo zmiany postanowień niniejszego Regulaminu w przypadku zmian przepisów prawnych lub innych istotnych zdarzeń mających wpływ na zasady finansowania wyjazdów na międzynarodowe zjazdy naukowe.
 2. Konkurs nie podlega przepisom ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. nr 201, poz. 1540 ze zm.).
 3. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego.

W imieniu Zarządu Głównego

Prof. dr hab. n. med. Dorota Zozulińska-Ziółkiewicz

Prezes Zarządu Głównego