REGULAMIN „SZKOŁY POMPOWEJ” POLSKIEGO TOWARZYSTWA DIABETOLOGICZNEGO

 1. Polskie Towarzystwo Diabetologiczne z siedzibą w Łodzi (PTD) jest organizatorem kursu poszerzającego wiedzę i umiejętności w zakresie leczenia przy użyciu pomp insulinowych, nazywanego dalej „Szkołą pompową”.
 2. Za program merytoryczny Szkoły pompowej odpowiada Rada programowa powołana przez Zarząd Główny PTD.
 3. Szkoła pompowa obejmuje kurs otwierający, staż, kurs zamykający oraz egzamin.
 4. Uczestnikiem Szkoły pompowej może być osoba, która posiada specjalizację z zakresu diabetologii lub jest w trakcie specjalizacji, prowadzi leczenie osób dorosłych z cukrzycą typu 1 i posiada doświadczenie w leczeniu przy zastosowaniu osobistej pompy insulinowej, potwierdzone przez konsultanta wojewódzkiego zgłaszającego osobę kandydującą
 5. PTD ogłasza na stronie ptdiab.pl o rozpoczęciu rekrutacji do danej edycji Szkoły pompowej.
 6. Osoba kandydująca do udziału w Szkole pompowej przesyła wypełniony formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie ptdiab.pl w terminie określonym w ogłoszeniu o uruchomieniu rekrutacji do Szkoły pompowej do właściwego miejscowo konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie diabetologii. Konsultant wojewódzki przesyła zebrane zgłoszenia do konsultanta krajowego w dziedzinie diabetologii. Konsultant krajowy w dziedzinie diabetologii w porozumieniu z koordynatorem Szkoły pompowej wyznaczonym przez Zarząd Główny PTD wybiera uczestników Szkoły pompowej, kierując się predyspozycjami merytorycznymi kandydatów oraz lokalnym zapotrzebowaniem na ekspertów leczenia przy zastosowaniu osobistych pomp insulinowych. Liczba miejsc szkoleniowych danej edycji Szkoły pompowej, w tym liczba miejsc przypadających na każde z województw, jest ustalana corocznie przez koordynatora ds. Szkoły Pompowej PTD przed rozpoczęciem rekrutacji. W razie konieczności koordynator opracowuje listę rezerwową uczestników Szkoły.
 7. Przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego jest równoznaczne z wyrażaniem zgody na przetwarzanie danych w zakresie niezbędnym do uczestnictwa w kursie oraz zgody na udostępnianie danych o zakwalifikowaniu się do kursu na stronie ptdiab.pl oraz podmiotom współfinansującym Szkołę pompową.
 8. PTD informuje uczestników Szkoły pompowej o ich zakwalifikowaniu do kursu.
 9. Kurs otwierający Szkołę pompową, trwający 2 dni, odbywa się w miejscu i czasie określonym przez PTD. Nieobecność na kursie otwierającym jest równoznaczna z rezygnacją z uczestnictwa w Szkole pompowej, chyba że nieobecność jest spowodowana okolicznościami, których nie dało się przewidzieć, i koordynator Szkoły zdecyduje o innej formie zaliczenia kursu.
 10. Uczestnik Szkoły pompowej zobowiązany jest do odbycia bezpłatnego stażu w ośrodku klinicznym, umożliwiającym nabycie praktycznych umiejętności obsługi pomp insulinowych. Staż odbywa się w dwóch tygodniowych częściach (każda z części po 5 dni), optymalnie każda z części w innym ośrodku. W uzasadnionych przypadkach każda z części stażu może odbyć się w tym samym ośrodku. Uczestnik Szkoły pompowej zobowiązany jest do dostarczenia do ośrodka stażowego skierowania na staż z ośrodka macierzystego.
 11. W wyjątkowych sytuacjach, jeżeli ośrodek stażowy wyrazi na to zgodę, możliwe jest odbycie stażu w liczbie 10 nienastępujących po sobie dni.
 12. O wolnych miejscach w ośrodkach i terminach odbyciu stażu informuje PTD na stronie ptdiab.pl.
 13. W czasie odbywania stażu uczestnik Szkoły pompowej zobowiązany jest stosować się do poleceń opiekuna stażu wyznaczonego przez ośrodek, w którym odbywa się staż.
 14. Potwierdzeniem odbycia stażu jest wypełniona karta szkolenia udostępniania przez PTD.
 15. Kurs zamykający Szkołę pompową, trwający 2 dni, odbywa się w miejscu i czasie określonym przez PTD.
 16. Kurs zamykający kończy się egzaminem, składającym się z części teoretycznej i z części praktycznej. Część teoretyczna egzaminu polega na rozwiązaniu testu, część praktyczna egzaminu polega na sczytaniu pompy insulinowej, analizie jej zapisu, wyciągnięciu na podstawie zapisu wniosków klinicznych.
 17. Z zastrzeżeniem pkt 8. warunkiem przystąpienia do egzaminu jest uczestnictwo w kursie otwierającym i zamykającym oraz odbycie stażu.
 18. Uzyskanie minimalnej liczby punktów określonych przez członków Rady Programowej Szkoły Pompowej dla danej edycji testu oraz zaliczenie egzaminu praktycznego z wynikiem co najmniej dostatecznym jest równoznaczne z pozytywnym wynikiem egzaminu.
 19. Uczestnik Szkoły pompowej, który uzyskał pozytywny wynik z egzaminu, jest uprawniony do otrzymania Certyfikatu Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego potwierdzającego umiejętności w zakresie leczenia przy pomocy osobistych pomp insulinowych. O czasie i miejscu wręczenia Certyfikatu PTD poinformuje zainteresowane osoby.
 20. PTD pokrywa koszty przeprowadzenia kursu otwierającego i zamykającego oraz koszty odbycia stażu. PTD nie pokrywa kosztów noclegów, wyżywienia, dojazdów ani innych kosztów związanych z uczestnictwem w Szkole pompowej.
 21. PTD zastrzega sobie prawo zmiany postanowień niniejszego Regulaminu w przypadku zmian przepisów prawnych lub innych istotnych zdarzeń mających wpływ na zasady uczestnictwa w Szkole pompowej.
 22. Każdorazowe indywidualne odstępstwa od powyższego regulaminu wymagają uzyskania zgody Zarządu Głównego PTD.

 

Ochrona danych osobowych w Szkole pompowej

 

 1. Administratorem danych osobowych uczestników Szkoły pompowej oraz opiekunków stażu jest PTD.
 2. Dane osobowe osób zgłaszających się do Szkoły pompowej są przetwarzane w celu rozpatrzenia wniosku. Dane osobowe uczestników Szkoły pompowej są przetwarzane w celach ewidencyjnych i potwierdzenia nabytych umiejętności. Dane osobowe opiekunów stażu są przetwarzane w celach ewidencyjnych i zapewnienia realizacji programu Szkoły pompowej.
 3. Odbiorcą danych osobowych uczestników Szkoły pompowej są konsultanci wojewódzcy, konsultant krajowy, podmioty wpierające finansowo Szkołę pompową, o których to podmiotach uczestnicy są informowani w każdej edycji Szkoły..
 4. Dane osobowe w Szkole pompowej są przechowywane do czasu wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Uczestnika.
 5. Każdej osobie przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo do żądania poprawienia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania tych danych, prawo do przenoszenia danych.
 6. Każdy może w dowolnym momencie cofnąć udzieloną zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych, co pozostanie jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych w trakcie kursu jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w kursie.
 7. Każdy ma prawo wniesienia skargi do organu nadzoru, jeśli uzna, iż przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy.
 8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale bez podania danych nie ma możliwości uczestnictwa w Kursie lub pełnienia funkcji opiekuna stażu.